Barion Pixel

3. DEMOKRATIKUS NEVELÉS KONFERENCIA

nap
óra
perc
mperc
Keresés
Close this search box.

Közgyűlési jegyzőkönyv 2023. április 22.

image_pdfimage_print

Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület

Helye: Budapest, V. Nádor utca 15. 106 terem

Ideje: 2023. május 22.  9:30 óra

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (tagok neve, lakcíme, saját kezű aláírásával)

Fóti Péter elnök megállapítja, hogy az egyesület 55 tagjából 8 tag – ebből 1 online jelent meg a közgyűlésen, ezért a közgyűlés nem határozatképes

Az Alapszabály értelmében a határozatképtelenség folytán megismételt közgyűlést az eredeti időpontot követően legalább egy óra elteltével kell összehívni és erre az eredeti közgyűlési meghívóban utalni kell. Megállapítja, hogy a meghívókban a megismételt közgyűlés összehívása, és a jelenlévők számától független határozatképességére történő figyelmeztetés megtörtént. Egy óra elteltével, 10:30 órakor a megismételt közgyűlés megkezdődik.

________________________________________________________________

SZÜNET

________________________________________________________________

JEGYZŐKÖNYV

az a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület

MEGISMÉTELT Közgyűléséről

Helye: Budapest, V. Nádor utca 15. 106 terem 

Ideje: 2023. április 22. 10:30 óra

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (tagok neve, lakcíme, saját kezű aláírásával)

Fóti Péter elnök megállapítja, hogy az egyesület 55 tagjából 8 tag ebből 1 online jelent meg a megismételt közgyűlésen, megállapítja továbbá, hogy a közgyűlési meghívókban a megismételt közgyűlésre és annak határozatképességére történő figyelmeztetés megtörtént. 

Megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendi pontjaiban – a jelenlévők számától függetlenül – határozatképes.

Megnyitja a közgyűlést és felhívja a tagokat az ülés jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyhitelesítők megválasztására. 

Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása 

A jelenlévők javaslatára a közgyűlés nyílt szavazással megválasztja  

jegyzőkönyvvezetőnek: Galambos Attila (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

jegyzőkönyvhitelesítőknek: Széger Kati  (8 igen, 0 nem, 0. tartózkodás)

Ginter Zsuzsa (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Elnök ismerteti a napirendi pontokat, amelyekhez kiegészítési javaslat nem érkezett, hozzászólás  nem történt. 

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta az alábbi NAPIRENDET:

 1. Alapszabály módosítás
 2. Vezető tisztségviselők (Elnökség) megválasztása
 3. Az egyesületi vezetőség beszámolója a 2022-es évröl
 4. A könyvelő beszámolója a 2022-es évről
 5. Egyéb kérdések
 1. Napirendi pont: ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

Elnök bevezetőjében tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az alapszabály-módosítási javaslatot elsősorban a székhelyváltozás indokolja, továbbá az elnökség megbízásának 2 évről 3 évre való felemelése. Az alapszabály-módosítás tervezete a javasolt módosításokat a hatályos alapszabály szövegébe beépítve – azzal egységes szerkezetbe foglaltan – mutatja: dőlt-vastag-aláhúzott szedéssel a módosult rendelkezéseket. A módosítási tervezet a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolásra kerül. Elnök felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy az alapszabály módosításához a közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes (minősített) szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Összefoglóan ismerteti a módosítást, majd vitára bocsátja a javaslatot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el.

A közgyűlés 8 igen 0 nem arányú nyílt szavazással ( 0 tartózkodás mellett) meghozta a következő határozatot:

1/2023. HATÁROZAT

A közgyűlés az egyesület alapszabályát módosítja az előterjesztett alapszabály-módosítási tervezet (1. sz. melléklet) elfogadásával, azzal megegyezően. 

 1. Az Egyesület új székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó út 27/a 
 2. 2.2 pont törölve
 3. 2.3.2 d. pontja Második mondat törölve. 
 4. 3.2.1 pont törölve
 5. 3.2.3 Bekerül: hazai és 
 6. 4.4 január 31 helyett május 31 a tagdíj fizetés határideje
 7. 6/I.4.d költségvetés helyett, költségvetési terv második tagmondat “az Egyesület vagyonából 50 000 Ft feletti pénzösszegek feletti rendelkezésre.” törölve.
 8. 6/I.4.e kikerül “ha ezt a ⅔-os többség megszavazza.”
 9. 6/II.1 kettő helyett 3 év
 10. Záradék (itt fel kell majd sorolni az összes változtatást)
 1. Napirendi pont: VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK (ELNÖKSÉG) MEGVÁLASZTÁSA

Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a vezető tisztségviselők mandátuma lejárt, a közgyűlésnek döntenie kell a 3 fős elnökség megválasztásáról. 

A jelölő és szavazatszámláló bizottság tagjai: Jinda Réka és Nemes Ildikó, akiket a jelenlevök egyhangúlag ellenszavazat nélkül megválasztottak.

Jelöltek 

Az elnöki tisztségre: Fóti Péter

A két elnökhelyettesi tisztségre: Széger Katalin és Ginter Zsuzsa

Elnök megállapítja, hogy más jelentkezés, jelölés nem volt. 

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással döntött az elnökség megválasztásáról (8 igen 0 nem 0 tartózkodás):

2/2022. HATÁROZAT

A közgyűlés 3 évre megválasztja az elnökség tagjait:

Elnök:

Fóti Péter (Vég Zsuzsanna, 1022 Budapest, Herman Ottó út 27/a.)

Elnökhelyettesek: 

Széger Katalin (Tímár Mária Berta, 1136 Bp., Tátra utca 31.)

Ginter Zsuzsa (Szepsy Kornélia, 2000 Szentendre, Szmolnica sétány 15/6.)

Az elnökség megválasztott tisztségviselői külön írásbeli nyilatkozatban vállalják a tisztséggel járó feladatok ellátását és nyilatkoznak arról, hogy velük szemben nem áll fenn jogszabályban vagy az alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok.

 1. Az egyesületi vezetőség beszámolója a 2022-es évröl
 • Az egyesületi honlap megújult.
 • Közreműködünk John Holt: Túlélés vagy tanulás? c. könyvének kiadásában
 • Előkészítettük az ELTE TÓk-on megrendezésre kerülő egyetemi kurzus javaslatát

A beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 1. A könyvelő pénzügyi beszámolója a 2022-es évről

A pénzügyi beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 1. Egyéb kérdések

Az Egyesület jövőbeni tervei, céljai (lebonyolítás a körbeszélgetés módszerével):

 • Státusztörvény hatása: szeretne-e foglalkozni az egyesület ezzel? Biztos sokan fognak menekülni a közoktatásból, tanárok is. Tanulócsoportokra valószínűleg nagy lesz az igény,
 • Kapcsolatba lépni másokkal, akik hasonló körülmények között dolgoznak, vagyis demokratikus neveléssel foglalkoznak, mint pl. a MalomAlom, vagy Kékesi Szilvia Summerhillben. 
 • Nemzetközi kapcsolatok erősítése, MalomAlom biztonsága érdekében hálózatosodás, egymás támogatása, főleg a szomszéd országokban (Szlovákia, Bulgária, Románia, Lengyelország) működő, Malom-Alomhoz hasonló iskolákkal
 • Fordítás (könyvek, megrázó cikkek – Taní-tani-ra is).
 • Konferencia
 • Sok embert elérni, sok emberhez eljutni, ezt nekünk kell kezdeményezni; főleg tanítókhoz, tanárokhoz, szociális segítőkhöz (ez utóbbi: “szabadcsapat”, több suliban dolgoznak, segítségükkel pedagógusok bevonása, kerületenként megszólíthatók talán, osztálygyűlés vagy körbeszélgetés módszerét tanítani nekik, nehézség: sok pedagógus nem tekinti a szociális segítőket partnernek, sok helyen nem is tarthatanak csoportos programokat).
 • Tanárképzésbe bekerülni (TÓK) hosszú távon, megvalósítani ezt a tervünket
 • Együttműködés másokkal: Békés iskolák (anti-bullying), Könyvtárostanárok Egyesülete, AME, Történelemtanárok Egylete, Galambos Attiláék.
 • Programok szervezése, amelyek felhívják a figyelmet az Egyesületre és az értékeinkre, iskolákban, más szervezetek konferenciáin, “civil körút” vagy hasonlók keretében
 • Közösségépítés tanároknak: számíthatunk egymásra, főleg azok a tanárok, akik egyedül érzik magukat a saját iskolájukban az elveikkel.
 • Pénzteremtés: pályázat, könyvkiadás, képzések.
 • Kötelező olvasmánnyá tenni ped.képzésben a Holt-könyve(ke)t.
 • Körbeszélgetés-képzések magyarul is.
 • Körbeszélgetés-képzői hálózat létrehozása, külön erre weboldal (feltételeket tisztázni kell B. Rosenbranddal).
 • Munkacsoportok aktivizálása, nagyobb tagi aktivitás.
 • Iskolán kívüli programok, iskolai faliújságon meghirdetve, pl. tábor.
 • Tudásbázis építése szülők és tanárok számára.
 • Szülőképzés: demokratikus nevelés témájában (óvodákban).
 • Blog: fű alatt terjeszteni az “eszmét” (honlap-munkacsoport).
 • “Tanulási stílus” szeminárium: reflektálni magunkra, és összekapcsolni a saját élményt a demokratikus neveléssel.
 • Online konferencia vagy beszélgetés(sorozat) szülőknek, hogy eljussanak a Malom-Alomhoz, tudjanak róla, FB csoportban is posztolni erről, főleg mostani pályaelhagyókat megcélozva.
 • FB pedagóguscsoportokban posztolni a weboldalon lévő cikkekről, és úgy elvezetni őket magunkhoz.
 • Herman Ottó: képzési hellyé (inkubátorházzá) alakítani, amit használhatna a tagság, esetleg nem tagok is pénzért, online és offline eseményekhez; tagok felé üzenni: “ha van valami, ami fontos számodra (“nünüke”), itt megvalósíthatod”.
 • Fiatalításra lenne szükség (aktív tagok többsége már középkorú).

Az elhangzottak alapján az alábbi munkacsoportok megalakítására, folytatására mutatkozott a legnagyobb igény:

 • Konferenciaszervezés
 • Fordítás
 • Weboldal tartalomfejlesztés
 • Hálózatfejlesztés, együttműködés
 • Képzés: tanárképzés és egyebek (pl. körbeszélgetés)

További napirend, kérdés, észrevétel nem lévén az elnök a tagoknak a részvételt megköszöni, és a közgyűlést berekeszti.

KMF

Jegyzőkönyv lezárva 14 órakor

…………………………………                                                 …………………………………

         jegyzőkönyvvezető                                                                          levezető elnök                                                                         

 …………………………………                                                 …………………………………

        jegyzőkönyv hitelesítő                                                                  jegyzőkönyv hitelesítő

(Visited 92 times, 1 visits today)
Picture of Fóti Péter

Fóti Péter

Szerkesztő

Hasonló cikkek

KÖZGYŰLÉS 2024 május 12. 17, ill 18 óra

Közgyűlési meghívó Az Egyesület 2024. május 12-én, vasárnap este 17 órától tartja éves közgyűlését. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes a jelenlévők alacsony száma miatt, a megismételt közgyűlésre 18 órakor kerül sor. amely az eredeti közgyűlés napirendi pontjaiban a megjelentek számától

Tovább olvasom »