Barion Pixel

3. DEMOKRATIKUS NEVELÉS KONFERENCIA

nap
óra
perc
mperc
Keresés
Close this search box.

Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület

módosításokkal egységes szerkezet

Hatályos: 2015. április 11.

1. Az Egyesület neve, székhelye

Az Egyesület neve: „Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület”

Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 5-1.

2. Az Egyesület alapelvei

2.1 Az egyesület politikailag és vallásilag semleges. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.2 A demokratikus tanulóközösségek alapelve a gyerekek jogainak és igényeinek tisztelete. Minden gyerek számára széles lehetőséget kell adni arra, hogy fejlessze személyiségét, önállóságát. A demokratikus tanulóközösség kialakítása a közvetlen (személyes, alulról felépülő) demokrácia elveinek megfelelően kell, hogy történjen. Az iskola minden tagja (felnőtt és gyerek) rendszeresen találkozik, és közösen dönt számos, a közösség életét érintő lényeges kérdésben. A közösségi gyűlésen mindenkinek (felnőttnek és gyereknek) egy szavazata van.

A demokratikus tanulóközösségek ismérvei:

a.) Egy demokratikus tanulóközösségként működő iskola elismeri, hogy az iskolában nem csak a tanórán folyik tanulás, hanem az élet minden területén is, például játék közben vagy az önkormányzat ülésein. Az iskolai órákon a gyerekek önkéntesen vesznek részt.

b.) A gyerekeknek a demokratikus tanulóközösségként működő iskolában, szabadságában áll azt tanulni, ami érdekli őket. Tanulásra senki nem kényszeríthető vagy manipulálható.

2.3.1 Az egyesület demokratikus, önkormányzati elven működik. Ez azt jelenti, hogy az egyesület tagjainak meggyőződése, hogy a döntéseket, amelyek a közösség tagjait érintik, közösen hozzák meg az egyesület közgyűlésén, vagy a közgyűlések közötti időben. Még akkor is, ha vannak közöttünk olyanok, akik konkrét kérdésekben jobban informáltak, mindannyian képesek vagyunk megtanulni azt, ami a döntéshez szükséges. Természetesen meg kell vitatnunk egymás közt a kérdéseket és átgondolni a dolgokat, mielőtt döntünk és erre mindenki képes a közösségben. Ezért a közösség szabályainak biztosítani kell, hogy mindenkinek joga legyen a döntésekben részt venni. Másképpen szólva, demokratikusan akarjuk magunkat kormányozni.

2.3.2 Ennek legfontosabb feltételei, amit minden közös döntés esetén szem előtt tartunk:

 1. Hatékony részvétel

Mielőtt egy döntésre sor kerül, mindenkinek egyenlő és hatékony lehetőséget kell biztosítani, hogy ismertté tegye a maga álláspontját.

 • Szavazategyenlőség

Amikor elérkezik a pillanat, hogy döntést kell hozni, akkor minden szavazati joggal rendelkező tagnak legyen meg a lehetősége szavazni, és a szavazatok súlya legyen azonos.

 • Lehetőség a megértésre

Mindenkinek lehetőséget kell kapnia, hogy mérlegelhesse, átgondolhassa a döntés alternatíváit és várható következményeit.

 • Ellenőrzés a napirend felett

A közösség tagjai számára biztosítani kell a jogot, hogy napirendre tűzhessenek bármely őket érintő, érdeklő kérdést. Ezért a tervezett Közgyűlést megelőző 30. napig az Elnöknek kötelessége a tagokat értesíteni a napirendi pont tervezetről, hogy a tagoknak legyen idejük azt megismerni, véleményezni mielőtt a hivatalos meghívók kiküldésre kerülnek.

2.4 Az Egyesület működési területe: országos.

3. Az Egyesület célja, feladatai

3.1.1 Az Egyesület összekapcsolja azokat az embereket és szervezeteket, akik a demokratikus nevelést, a demokratikus körülmények közötti tanulást kívánják Magyarországon terjeszteni.

3.1.2 Az Egyesület elősegíti a tagjai közötti eszmecserét, és tájékoztatja a nyilvánosságot a demokratikus gyerek-felnőtt tanulóközösségek elméletéről és gyakorlatáról.

3.1.3 Az Egyesület célja a magyarországi iskolák, pedagógusok, szülők és érdeklődő fiatalok számára a külföldi kutatási eredményekhez, szakmai tapasztalatokhoz való hozzáférést elősegíteni.

3.1.4 Az Egyesület igyekszik a felsőoktatásban a demokratikus nevelést és a demokratikus körülmények között működő tanulóközösségeket ismertté tenni.

3.2.1 Az Egyesület listát vezet azokról az oktatási intézményekről, amelyek megfelelnek a demokratikus tanulóközösség kritériumainak.

3.2.2 Az Egyesület továbbképzéseket szervez gyerekeknek, tanároknak, szülőknek a demokratikus nevelés és a demokratikus körülmények között folyó tanulási és oktatási tevékenység témájában.

3.2.3 Az Egyesület tagja lehet nemzetközi szervezeteknek, amelyek a demokratikus nevelést, a demokratikus tanuló közösségeket támogatják. Ezen szervezetek munkájában lehetőség szerint részt vesz.

3.2.4 Az Egyesület kutatásokat kezdeményez, végez, szakmai partnerekkel együttműködik a különböző pedagógia intézmények demokráciájáról, az alapelvekben megfogalmazott témákról.

3.2.5 Az Egyesület céljai megvalósításának érdekében kiadványokat készít, értékesít, valamint rendezvényeket szervez.

Az egyesület közhasznú tevékenységei az ellátott közfeladat és a közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely megjelölésével:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – a „Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása” közfeladathoz (2011. évi CXC. tv. 4. § (1) bekezdés a)-u) pontjai) kapcsolódóan,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet – „A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében” (1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bek.) és a ”Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások” (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8.pontja) közfeladatokhoz kapcsolódóan.

4. Az Egyesület tagjai

4.1 Az Egyesületnek tagjai lehetnek magyar vagy külföldi magánszemélyek, iskolák és más szervezetek, intézmények, természetes és jogi személyek,

 • akik a 2. és 3. pontban megfogalmazott alapelvekkel és célokkal egyetértenek, az Egyesület tevékenysége iránt érdeklődést mutatnak,
 • belépési szándékukat a Belépési nyilatkozat kitöltésével megerősítik,
 • a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat megfizetik.

4.2 Tagsági viszony fajtái:

 1. Rendes tag

Magánszemélyek, akik Magyarországon támogatják a demokratikus oktatás megvalósulását, az Egyesület tevékenységéről részletesen információt szeretnének kapni, szeretnék az Egyesületen belül nézeteiket kicserélni. Valamennyi jog és kötelesség megilleti.

 • Tagszervezet

Olyan iskolák (tagiskolák), intézmények, önkormányzatok, csoportok, civil szervezetek, amelyek önmagukra érvényesnek tekintik és relevánsan érvényesítik 2. pontban lefektetett elveket. A tagszervezetet valamennyi jog és kötelesség megilleti, tagjai, munkatársai, tanulói teljes tagi joggal rendelkeznek, kivéve a szavazati jogot, illetve magánszemélyként vezető tisztviselői válaszhatósági jogot. Szavazáskor a tagszervezetet egyetlen, a belépéskor meghatározott képviselő képviselheti egy szavazattal. Amennyiben változás áll be a képviselő személyében, ezt írásban közölni kell az egyesület Elnökségével, a közgyűlést megelőző egy héten belül. A tagszervezetek, tagiskolák tanulói, tagjai és vezetői is lehetnek munkacsoportoknak. Kiskorúság esetén ehhez a szülők írásos hozzájárulása is szükséges.

 • Érdeklődő tagok

Olyan iskolák, amelyek falaikon belül még ugyan nem alkalmaznak demokratikus rendszert, s nem felelnek meg az Egyesület által meghatározott demokratikus tanulóközösség követelményeinek, de azt szeretnék kipróbálni és integrálni. Kérésre támogatást kapnak az Egyesülettől.

Olyan kiskorú személy, aki érdeklődik az Egyesület elvei, céljai iránt és jelenlétével, véleményével hozzájárul ezek megvalósulásához, valamint belépéskor az őt képviselő szülő vagy gondviselő írásos engedélyével rendelkezik. Az Érdeklődő tagok valamennyi joggal (kivéve a szavazati és a vezető tisztségre választható jog) és kötelességgel (kivéve tagdíjfizetés) rendelkeznek.

 • Pártoló tag

Olyan személy vagy intézmény, forprofit vagy nonprofit szervezet, cég, amely az Egyesület Alapszabályát, és a Közgyűlés határozatait elfogadja, önkéntes munkával, pénzbeli vagy egyéb materiális javakkal rendszeresen, vagy alkalmanként támogatja az Egyesületet, támogatási szándékát Nyilatkozatban rögzíti. A pártoló tagnak jelen pontban meghatározott feltételeken kívül más jogai és kötelességei nincsenek.

4.3 Tagok általános jogai

 1. Jogosultak a jogszabályok és az Egyesület Alapszabályát betartva az Egyesület életében, tevékenységeiben, munkacsoportjaiban részt venni.
 2. A Közgyűlésen, tanácskozásban, döntéshozatalban, részt venni. A szavazásban csak a Rendes tagok és a Tagszervezetek képviselői vehetnek részt.
 3. Kizáró ok hiányában megválaszthatók tisztségekre.
 4. Igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, programjain.
 5. Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője kérheti a bíróságtól a közgyűlés vagy az Egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

4.4 Tagok általános kötelezettségei

 1. A tagok kötelesek a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat adott év január 31. napjáig megfizetni. Év közben való csatlakozás esetén a tagdíj részarányosan fizetendő, a belépést követő 30 naptári napon belül.
 2. A tagok kötelesek a vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, és a közgyűlési határozatokat betartani.
 3. A tagot bejelentési kötelezettség terheli az Egyesület Elnöksége felé, amennyiben országgyűlési képviselői, illetőleg a helyhatósági választásokon más szervezet képviseletében kíván jelöltként indulni.
 4. A tag az elérésében (lakcím, telefonszám, e-mail cím) történt változást minden év január 31-ig, illetve az éves Közgyűlést megelőző 30 napig köteles az Elnökség felé jelezni. Ennek hiányában a Közgyűlési meghívó kézbesíthetetlensége esetén reklamációnak, fellebbezésnek helye nincs.
 5. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

4.5 Tagok belépésének módja

 • Az Egyesülethez a megfelelő (Rendes tag, Tagszervezet, Érdeklődő tag) Belépési nyilatkozat kitöltésével lehet csatlakozni.
 • Új tagot a Belépési nyilatkozat beérkezésétől minden rá vonatkozó jog és kötelesség megilleti.
 • A pártoló tag jogviszony pártoló tagi nyilatkozat kitöltésével és annak az Elnökséghez való eljuttatással jön létre.

4.6 Tagság megszűnése

 • Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.
 • Az Egyesületből bármikor azonnali hatállyal ki lehet lépni. A kilépést írásban, legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell közölni az Elnökséggel, mely a feladáskor lép érvénybe.
 • A közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, az egyesület alapszabályát, közgyűlési határozatait, belső szabályzatait súlyosan vagy ismételten megsérti vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, vagy az alapszabályban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti. A kizárási eljárásban az elnökség a kizárásra történő figyelmeztetéssel írásban felszólítja a tagot a kifogásolt magatartás megszüntetésére, és amennyiben felhívása eredménytelen marad, soron kívül közgyűlést hív össze, amelyről a tagot külön értesíti. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás alapját képező körülményeket, és figyelmeztetni kell a tagot arra, hogy a közgyűlésen a határozathozatal előtt személyesen nyilatkozhat vagy írásbeli nyilatkozatot terjeszthet elő, távolmaradása vagy nyilatkozatának hiánya azonban a kizárásról való döntésnek nem akadálya. A kizárást kimondó közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indokolni kell, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást. A közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a tag az általános szabályok szerint kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A határozatot a taggal igazolható módon közölni kell.
 • A tagsági viszony megszűnése esetén a tagot az elnökség a megszűnés időpontjának és okának rögzítésével törli a tagsági nyilvántartásból.

5. Az Egyesület gazdálkodása

5.1 Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek támogatásaiból, valamint az Egyesület által folytatott gazdasági tevékenységekből képződik.

5.2 Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, elsősorban a 3. pontban foglalt célok megvalósítását szolgáló feladatok ellátására, teljesítésére.  

5.3 Az Egyesület tisztségviselői munkájukat ellentételezés nélkül végzik.

5.4 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel; a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

5.5 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén fennmaradó vagyona a tagiskolákhoz kerül azok tanulói létszámával arányosan.

5.6 Az Egyesületvállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, jogszabálynak megfelelő arányban végez.

5.7 Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

5.8. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

5.9. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

6/I. A Közgyűlés

6/I.1 Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége.

6/I.2 A közgyűlésre minden év tavaszán, de legkésőbb május 15-ig kerül sor. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot és a napirendben érintett személyt meg kell hívni úgy, hogy a meghívót legalább 14 nappal a Közgyűlés előtt ki kell küldeni e-mailben, vagy faxon vagy postai úton. A meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, Közgyűlés helyét, időpontját, a napirendi pontokat és mindazon mellékleteket, amelyek a napirend érdemi tárgyalásához szükségesek, valamint a megismételt közgyűlés helyét, időpontját, feltüntetve, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjében, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A tagok és az Egyesület szervei a közléstől számított 5 napon belül kérhetik az Elnöktől a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A kiegészítésről az Elnök dönt, döntésének hiányában vagy elutasítás esetén a Közgyűlés határoz a napirend elfogadása keretében. A közgyűlés helye általában az Egyesület székhelye, de az Elnök eltérő helyszínt is meghatározhat.

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

6/I.3 Rendkívüli Közgyűlésre akkor kerül sor, ha:

 •  a tagok legalább 1/5 kéri, megfelelő ok és cél megjelölésével, az Elnökségnek írásban benyújtott indoklással,
 • kizárás miatt írásbeli fellebbezés érkezik (részletesen a 4.6 pontban),
 • az Egyesület működését érintő rendkívüli eset következik be, melyben a Közgyűlésnek van kizárólagos döntési joga.

Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 • az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
 • az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 • az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az így összehívott Közgyűlés köteles az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület  megszüntetéséről dönteni.

6/I.4 Kizárólag a Közgyűlés jogosult:

 1. Az Elnökség és az Elnökség tagjai közül az Elnök megválasztására.
 2. Az Elnökség és az Egyesület éves tevékenységről szóló jelentés, az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadására.
 3. Az alapszabály megállapítására és megváltoztatására, tevékenységi irányelvek elfogadására.
 4. Az éves költségvetés és tagdíj meghatározására, az Egyesület vagyonából 50 000 Ft feletti pénzösszegek feletti rendelkezésre.
 5. Az Egyesület megszűnésének elhatározására vagy más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának kimondására, ha ezt a jelenlevők 2/3-a megszavazza.
 6. A tag kizárására.
 7. A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlására, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll.
 8. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyására, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt.
 9. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntésre.
 10. A végelszámoló kijelölésére.
 11. Döntéshozatalra mindazokban az ügyekben, amelyet az alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

6/I.5 Az Egyesület a közhasznú működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Közgyűlés nyilvánosságát köteles biztosítani oly módon, hogy a Közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét legalább 14 nappal a Közgyűlést megelőzően – a szavazati és tanácskozási jogot nem adó megjelenés lehetőségére is utalva – közzé kell tenni az Egyesület internetes honlapján vagy olyan, legalább helyi terjesztésű, írott vagy elektronikus sajtótermékben, amely bárki által hozzáférhető és megismerhető.

6/I.6 A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés a kiírt időpontban nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés, az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti –­ határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követően, legalább 1 órával későbbi időpontra kell összehívni, amelynek időpontját és helyszínét, valamint azt a tájékoztatást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, az eredeti Közgyűlés meghívójában kell megjelölni.

6/I.7 Minden tagnak egy szavazata van. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők 50 % + 1 szavazatával történik. A szavazás nyíltan történik, kivéve, ha valaki megfelelő indoklással külön javaslatot tesz titkos szavazásra, és ez többséggel elfogadásra kerül. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról is.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

6/I.8 A Közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti, akadályoztatása esetén egy másik elnökségi tag. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök (akadályoztatás esetén az Elnökhelyettes) és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvhitelesítőket a megjelent tagok közül a Közgyűlés esetenként választja meg, és szükség szerint esetenként dönt a Közgyűlés lebonyolításában további közreműködők (pl. szavazatszámláló) választásáról. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés időpontját és helyét, a megjelentek számát, személyét (jelenléti ív), a meghozott döntés szövegét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számát, ha lehetséges személyét. A közgyűlési jegyzőkönyveket az Egyesület iratai között meg kell őrizni.

Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

6/II. Az Elnökség

6/II.1 Az Elnökséget a Közgyűlés választja. Az Elnökség 3 tagból áll. Elnök és két Elnökhelyettes. Az Elnökség mandátuma két évre szól.

6 /II.2 Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze, legalább egyszer egy évben, az éves Közgyűlést megelőző 60 nappal, de minimum 30 nappal előbb, a napirendi pontokat tartalmazó meghívóval. A meghívás e-mailben vagy postán, vagy faxon történik, a tervezett időpont előtt 14 nappal.

6/II.3 Az Elnökség a közhasznú működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésének nyilvánosságát köteles biztosítani oly módon, hogy az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét a tervezett ülés előtt 14 nappal  megjelenteti az Egyesület honlapján.

6/II.4 Az Elnökség 100 %-os részvétellel szavazatképes. Amennyiben a meghirdetett időpontban nem teljes a létszám, úgy az Elnöknek ismételt elnökségi ülést kell összehívni a fentebb meghatározott időn belül.

6/II.5 Az Elnökség határozatait egyhangú döntéssel, nyílt szavazással hozza meg. Amennyiben a tervezett kérdésben nem tudnak egyhangú döntést hozni, az adott napirendi pontot egy következő elnökségi találkozóra napolják el.

6/II.6 Az Elnökség főbb feladatai

 • Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja a folyamatos működés feltételeit, ellátja az Egyesület ügyeinek intézését.
 • Az Elnökség feladatkörébe tartozik:
 • az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala
 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása
 • az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése
 • az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
 • a tagság nyilvántartása
 • az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
 • az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése
 • az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele

(A c), d), f)- h) pontokban írt hatáskörök tisztségviselői hatáskörbe is utalhatók.)

 • Az Elnökség üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet vezet.
 • Az Elnökség tevékenységéről a rendes, éves Közgyűlésen beszámolni köteles.
 • Az Elnökség, saját irányítási hatáskörrel, munkacsoportokat delegálhat az Egyesület céljainak projektszerű megvalósításához, beszámolási kötelezettséggel a Közgyűlés felé.
 • Javaslatot tehet a Közgyűlésnek tagok kizárására, ha valamely tag súlyosan vét az Alapszabályban megfogalmazott elvek, célkitűzések, azok megvalósítása ellen
 • Dönt mindazon ügyekben és ellátja mindazon feladatokat, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Egyesület más szervének hatáskörébe.

6/II.7 Elnökségi tag határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt tisztségéről való lemondását írásban kell benyújtania az éves Közgyűlés előtt legalább 30 nappal. Lemondásának elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Tisztségével járó feladatait az új elnökségi tag bírósági bejegyzéséig, maximum a határozathozatal után 60 napig köteles ellátni, vállalt kötelezettségeiért felelősséggel tartozik, kivéve, ha lemondásával egyidőben az egyesületből is kilép. Ez esetben nem kötelezhető a vezető tisztségviselői feladatok ellátására, mert ez sérti az önkéntesség elvét.

6/II.8 Elnökségi tag határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt való visszahívása csak indokolt közgyűlési határozattal jogszerű. Amennyiben a Közgyűlés igényt tart feladatai elvégzésére, az új elnökségi tag bírósági bejegyzéséig, de maximum a közgyűlési határozat meghozatala után 60 napig felelős a kötelezettségeiért, kivéve, ha a tag kilép az egyesületből, ugyanis ebben az esetben sértené az önkéntesség elvét.

6/III. Az Elnök

6/III.1 A Közgyűlés az Elnököt határozott, két év időtartamra választja.

6/III.2 Az Elnök főbb jogai és kötelezettségei

 • az Egyesület képviselete
 • harmadik személyekkel való szerződéskötés
 • éves beszámoló elkészítése,
 • a Közgyűlést megelőzően a tagság tájékoztatása tervezett napirendi pontokról,
 • a Közgyűlés összehívása,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • döntés minden olyan egyéb kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály az ügyintéző és képviselő hatáskörébe utal.
 • a Közgyűlések és az Elnökség ülésein született határozatok, jegyzőkönyvek gondozása, nyilvántartása.

6/III.4 Az Elnök határozott időre szóló mandátuma lejárta előtt a tisztségéről való lemondását írásban kell benyújtania az éves Közgyűlés előtt legalább 45 nappal. Lemondásának elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Tisztségével járó feladatait az új Elnök bírósági bejegyzéséig, maximum a határozathozatal után 60 napig köteles ellátni. Vállalt kötelezettségeiért felelősséggel tartozik, kivéve, ha a lemondással egyidőben az egyesületből is kilép. Ebben az esetben ugyanis nem kötelezhető a tisztséggel járó feladatok ellátására, mivel ez sérti az önkéntesség elvét. Rendkívüli, indokolt helyzetben az új Elnök hivatalos bejegyzéséig az Elnökhelyettes Közgyűlési hatáskörben felruházható képviseletre. Az Elnök lemondása esetén, az Elnökség pályázatot írhat ki a tisztség betöltésére.

6/III.5 Az Elnök határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt történő visszahívása csak indokolt közgyűlési határozattal jogszerű. Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Indokolt esetben az Elnökhelyettes rendkívüli közgyűlést hívhat össze. A visszahívott elnök az új Elnök bírósági bejegyzéséig, de maximum a közgyűlési határozat meghozatala után 60 napig felelős a kötelezettségeiért, kivéve, ha a lemondással egyidőben az egyesületből is kilép. Ebben az esetben ugyanis nem kötelezhető a tisztséggel járó feladatok ellátására, mivel ez sérti az önkéntesség elvét. A Közgyűlés határozhat úgy, hogy az új Elnök hivatalos bejegyzéséig az Elnökhelyettest ruházza fel az Egyesület képviseletére.

6/III.6. Az elnökségi tisztségviselői megbízatás megszűnik:

 • a megbízás időtartamának lejártával;
 • visszahívással;
 • lemondással;
 • a tisztségviselő halálával,
 • a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 • kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

6/IV. Képviselet, bankszámla feletti rendelkezés

6/IV.1 Az Egyesületet az elnök teljes jogkörrel, önállóan képviseli. E minőségében az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez saját nevét önállóan írja hiteles aláírásmintája szerint.

6/IV.2 A bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök jogosult.

7.  Az Egyesület és szervei közhasznúságának nyilvánossága

7.1 Az aktuális Alapszabályt, a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek időpontját, helyét és napirendjét, döntéseit, határozatait azok meghozatalától számított 15 napon belül nyilvánosságra hozza az Egyesület honlapján. A Közgyűlés és az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki hallgatóként részt vehet.

7.2 Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület Elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.

7.3 Az Egyesület a honlapján hozza nyilvánosságra az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait. Az Egyesület az éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a mérlegfordulónapot követő május 31. napjáig letétbe helyezi és honlapján nyilvánosságra hozza, és azok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

7.4 Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

7.5 A honlap nyilvánossági fórumként is történő működtetéséért az Elnökség felel.

 

8. Nyilvántartás és egyéb rendelkezések

 

8.1 A Közgyűlés és az Elnökség valamennyi döntését határozatban rögzíti. Az érintetteket a döntésekről 15 napon belül értesíteni kell:

– az egész Egyesületet érintő kérdésekben a honlapon nyilvánosságra hozva,

– egyes érintetteket faxon, postán vagy e-mailben (ez utóbbi akkor fogadható el, ha az érintett 3 munkanapon belül visszajelzi a beérkezés tényét)

8.2 A döntéseket időrendi sorban, lefűzve az Egyesület irataként gondozza az Elnök.

A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy megállapítható legyen a döntések tartalma, időpontja és hatálya, az azokat támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, a személye is).

 

8.3. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

8.3.1. A Közgyűlés illetve az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki a Polgári Törvénykönyv 3:19. §-a alapján a szavazásból kizárt, valamint aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: 

 • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásainak keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetőleg az Egyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

8.3.2. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Nem lehet vezető tisztségviselő

 • akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben bíróság korlátozta,
 • aki a közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alóli mentesülésig,
 • akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak, illetve akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak,
 • akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak – az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személynél.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

 • amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 • amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Az elnökség tagja, elnöke, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8.4. Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, külön felügyelő szervet kell létrehoznia.

9. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha:

 • a Közgyűlés kimondja jogutód nélküli megszűnését, más egyesülettel való egyesülését vagy egyesületekre szétválását,
 • az arra jogosult szerv megszünteti,
 • ha megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt a tagság nem határoz meg,
 • ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

10. Záró rendelkezések

10.1 A jelen alapszabály az Egyesület alapszabályának a 2015. április 11-én tartott közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

10.2 A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Záradék:

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály a 2014. április 13-án  elfogadott nyilvántartásba vétel alatt álló módosításokat dőlt-vastag írásmóddal, a Budapest Környéki Törvényszék 17.Pk.60.408/2011/13. sz. végzésében előírt, a 2015. április 11-én megtartott Közgyűlésen elfogadott módosításokat dőlt-vastag-aláhúzott írásmóddal tartalmazza.

Budapest, 2015. április 11.                           

                                                                                 ………………………………………

Fóti Péter

elnök

Az okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2015. április 11-én:

                          dr. Németh Ágnes

                                  ügyvéd

(Visited 132 times, 1 visits today)
image_pdfimage_print

Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület

1. Az Egyesület neve, székhelye

Az Egyesület neve: „Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület”

Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 5- -1.

Számlaszáma: 1070 0426 6829 6991 5110 0005 CIB

2.Az Egyesület alapelvei

2.1Az egyesület politikailag és vallásilag semleges. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és egyházaktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetőleg azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési vagy önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

2.2 A demokratikus tanulóközösségek alapelve a gyerekek jogainak és igényeinek tisztelete. Minden gyerek számára széles lehetőséget kell adni arra, hogy fejlessze személyiségét, önállóságát. A demokratikus tanulóközösség kialakítása a közvetlen (személyes, alulról felépülő) demokrácia elveinek megfelelően kell, hogy történjen. Az iskola minden tagja (felnőtt és gyerek) rendszeresen találkozik, és közösen dönt számos, a közösség életét érintő lényeges kérdésben. A közösségi gyűlésen mindenkinek (felnőttnek és gyereknek) egy szavazata van.

A demokratikus tanulóközösségek ismérvei:

a.) Egy demokratikus tanulóközösségként működő iskola elismeri, hogy az iskolában nem csak a tanórán folyik tanulás, hanem az élet minden területén is, például játék közben vagy az önkormányzat ülésein. Az iskolai órákon a gyerekek önkéntesen vesznek részt.

b.) A gyerekeknek a demokratikus tanulóközösségként működő iskolában, szabadságában áll azt tanulni, ami érdekli őket. Tanulásra senki nem kényszeríthető vagy manipulálható.

2.3.1 Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 6. § (1) paragrafusának megfelelően demokratikus, önkormányzati elven működik. Ez azt jelenti, hogy az egyesület tagjainak meggyőződése, hogya döntéseket, amelyek a közösség tagjait érintik, közösen hozzák meg az egyesület közgyűlésén, vagy a közgyűlések közötti időben. Még akkor is, ha vannak közöttünk olyanok, akik konkrét kérdésekben jobban informáltak, mindannyian képesek vagyunk megtanulni azt, ami a döntéshez szükséges. Természetesen meg kell vitatnunk egymás közt a kérdéseket és átgondolni a dolgokat, mielőtt döntünk és erre mindenki képes a közösségben. Ezért a közösség szabályainak biztosítani kell, hogy mindenkinek joga legyen a döntésekben részt venni. Másképpen szólva, demokratikusan akarjuk magunkat kormányozni.

2.3.2 Ennek legfontosabb feltételei, amit minden közös döntés esetén szem előtt tartunk:

a.     Hatékony részvétel

Mielőtt egy döntésre sor kerül, mindenkinek egyenlő és hatékony lehetőséget kell biztosítani, hogy ismertté tegye a maga álláspontját.

b.    Szavazategyenlőség

Amikor elérkezik a pillanat, hogy döntést kell hozni, akkor minden szavazati joggal rendelkező tagnak legyen meg a lehetősége szavazni, és a szavazatok súlya legyen azonos.

c.     Lehetőség a megértésre

Mindenkinek lehetőséget kell kapnia, hogy mérlegelhesse, átgondolhassa a döntés alternatíváit és várható következményeit.

d.    Ellenőrzés a napirend felett

A közösség tagjai számára biztosítani kell a jogot, hogy napirendre tűzhessenek bármely őket érintő, érdeklő kérdést. Ezért a tervezett Közgyűlést megelőző 30. napig az Elnöknek kötelessége a tagokat értesíteni a napirendi pont tervezetről, hogy a tagoknak legyen idejük azt megismerni, véleményezni mielőtt a hivatalos meghívók kiküldésre kerülnek.

2.4 Az Egyesület működési területe: országos.

3. Az Egyesület célja, feladatai

3.1.1 Az Egyesület összekapcsolja azokat az embereket és szervezeteket, akik a demokratikus nevelést, a demokratikus körülmények közötti tanulást kívánják Magyarországon terjeszteni.

3.1.2 Az Egyesület elősegíti a tagjai közötti eszmecserét, és tájékoztatja a nyilvánosságot a demokratikus gyerek-felnőtt tanulóközösségek elméletéről és gyakorlatáról.

3.1.3 Az Egyesület célja a magyarországi iskolák, pedagógusok, szülők és érdeklődő fiatalok számára a külföldi kutatási eredményekhez, szakmai tapasztalatokhoz való hozzáférést elősegíteni.

3.1.4 Az Egyesület igyekszik a felsőoktatásban a demokratikus nevelést és a demokratikus körülmények között működő tanulóközösségeket ismertté tenni.

3.2.1 Az Egyesület listát vezet azokról az oktatási intézményekről, amelyek megfelelnek a demokratikus tanulóközösség kritériumainak.

3.2.2 Az Egyesület továbbképzéseket szervez gyerekeknek, tanároknak, szülőknek a demokratikus nevelés és a demokratikus körülmények között folyó tanulási és oktatási tevékenység témájában.

3.2.3 Az Egyesület tagja lehet nemzetközi szervezeteknek, amelyek a demokratikus nevelést, a demokratikus tanuló közösségeket támogatják. Ezen szervezetek munkájában lehetőség szerint részt vesz.

3.2.4 Az Egyesület kutatásokat kezdeményez, végez, szakmai partnerekkel együttműködik a különböző pedagógia intézmények demokráciájáról, az alapelvekben megfogalmazott témákról.

3.2.5 Az Egyesület céljai megvalósításának érdekében kiadványokat készít, értékesít, valamint rendezvényeket szervez.

Az egyesület közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontja szerint:

4. Az Egyesület tagjai

4.1 Az Egyesületnek tagjai lehetnek magyar vagy külföldi magánszemélyek, iskolák és más szervezetek, intézmények, természetes és jogi személyek,

·        akik a 2. és 3. pontban megfogalmazott alapelvekkel és célokkal egyetértenek, az Egyesület tevékenysége iránt érdeklődést mutatnak,

·        belépési szándékukat a Belépési nyilatkozat kitöltésével megerősítik,

·        a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat megfizetik.

4.2 Tagsági viszony fajtái:

a)      Rendes tag

Magánszemélyek, akik Magyarországon támogatják a demokratikus oktatás megvalósulását, az Egyesület tevékenységéről részletesen információt szeretnének kapni, szeretnék az Egyesületen belül nézeteiket kicserélni. Valamennyi jog és kötelesség megilleti.

b)      Tagszervezet

Olyan iskolák (tagiskolák), intézmények, önkormányzatok, csoportok, civil szervezetek, amelyek önmagukra érvényesnek tekintik és relevánsan érvényesítik 2. pontban lefektetett elveket. A tagszervezetet valamennyi jog és kötelesség megilleti, tagjai, munkatársai, tanulói teljes tagi joggal rendelkeznek, kivéve a szavazati jogot, illetve magánszemélyként vezető tisztviselői válaszhatósági jogot. Szavazáskor a tagszervezetet egyetlen, a belépéskor meghatározott képviselő képviselheti egy szavazattal. Amennyiben változás áll be a képviselő személyében, ezt írásban közölni kell az egyesület Elnökségével, a közgyűlést megelőző egy héten belül. A tagszervezetek, tagiskolák tanulói, tagjai és vezetői is lehetnek munkacsoportoknak. Kiskorúság esetén ehhez a szülők írásos hozzájárulása is szükséges.

c)      Érdeklődő tagok

Olyan iskolák, amelyek falaikon belül még ugyan nem alkalmaznak demokratikus rendszert, s nem felelnek meg az Egyesület által meghatározott demokratikus tanulóközösség követelményeinek, de azt szeretnék kipróbálni és integrálni. Kérésre támogatást kapnak az Egyesülettől.

Olyan kiskorú személy, aki érdeklődik az Egyesület elvei, céljai iránt és jelenlétével, véleményével hozzájárul ezek megvalósulásához, valamint belépéskor az őt képviselő szülő vagy gondviselő írásos engedélyével rendelkezik. Az Érdeklődő tagok valamennyi joggal (kivéve a szavazati és a vezető tisztségre választható jog) és kötelességgel (kivéve tagdíjfizetés) rendelkeznek.

d)     Támogatói tag

Olyan személy vagy intézmény, forprofit vagy nonprofit szervezet, cég, amely az Egyesület Alapszabályát, és a Közgyűlés határozatait elfogadja, önkéntes munkával, pénzbeli vagy egyéb materiális javakkal rendszeresen, vagy alkalmanként támogatja az Egyesületet, támogatási szándékát Nyilatkozatban rögzíti. A Támogatói tagnak jelen pontban meghatározott feltételeken kívül más jogai és kötelességei nincsenek.

4.3 Tagok általános jogai

a.)     Jogosultak a jogszabályok és az Egyesület Alapszabályát betartva az Egyesület életében, tevékenységeiben, munkacsoportjaiban részt venni.

b.)   A Közgyűlésen, tanácskozásban, döntéshozatalban, részt venni. A szavazásban csak a Rendes tagok és a Tagszervezetek képviselői vehetnek részt.

c.)    Kizáró ok hiányában megválaszthatók tisztségekre.

d.)   Igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, programjain.

4.4 Tagok általános kötelezettségei

a.      A tagok kötelesek a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat adott év január 31. napjáig megfizetni. Év közben való csatlakozás esetén a tagdíj részarányosan fizetendő, a belépést követő 30 naptári napon belül.

b.      A tagok kötelesek a vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, és a közgyűlési határozatokat betartani.

c.      A tagot bejelentési kötelezettség terheli az Egyesület Elnöksége felé, amennyiben országgyűlési képviselői, illetőleg a helyhatósági választásokon más szervezet képviseletében kíván jelöltként indulni.

d.      A tag az elérésében (lakcím, telefonszám, e-mail cím) történt változást minden év január 31-ig, illetve az éves Közgyűlést megelőző 30 napig köteles az Elnökség felé jelezni. Ennek hiányában a Közgyűlési meghívó kézbesíthetetlensége esetén reklamációnak, fellebbezésnek helye nincs.

4.5 Tagok belépésének módja

·        Az Egyesülethez a megfelelő (Rendes tag, Tagszervezet, Érdeklődő tag) Belépési nyilatkozat kitöltésével lehet csatlakozni.

·        Új tagot a Belépési nyilatkozat beérkezésétől minden rá vonatkozó jog és kötelesség megilleti.

·        A Támogató tag jogviszony Támogatói nyilatkozat kitöltésével és annak az Elnökséghez való eljuttatással jön létre.

4.6 Tagság megszűnése

·        Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.

·        Az Egyesületből bármikor azonnali hatállyal ki lehet lépni. A kilépést írásban, legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell közölniaz Elnökséggel, mely a feladáskor lép érvénybe.

·        Egy tag kizárásáról a Közgyűlés határozhat, az Elnökség javaslatára, a tag előzetes értesítése mellett, ha a tag már nem felel meg az Alapszabályban meghatározott minősítési kritériumoknak.

·        Amennyiben a Közgyűlés megszavazza egy tag kizárását úgy, hogy a tag nincsen jelen, a kizárt tag, a döntés kézhezvételétől 15 napon belül fellebbezhet a döntés ellen és ez esetben új, rendkívüli Közgyűlés összehívása szükséges, 60 napon belül.Amennyiben az Elnök 60 napon belül nem hívja össze a Közgyűlést, a tag ismét jogosult tagsági jogai gyakorlására.

·        Amennyiben a tag jelen van a Közgyűlésen, ahol a kizárásáról döntöttek, ott helyben joga van fellebbezni, ha ezt nem teszi meg, a döntés azzal a nappal érvénybe lép.

·        Kilépő vagy kizárt tagok nem kapják vissza az év végéig járó tagdíjukat.

5. Az Egyesület gazdálkodása

5.1 Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek támogatásaiból, valamint az Egyesület által folytatott gazdasági tevékenységekből képződik.

5.2 Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja, elsősorban a 3. pontban foglalt célok megvalósítását szolgáló feladatok ellátására, teljesítésére.  

5.3 Az Egyesület tisztségviselői munkájukat ellentételezés nélkül végzik.

5.4Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel; a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Társaságtartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

5.5 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén annak vagyona a tagiskolákhoz kerül azok tanulói létszámával arányosan.

5.6 Az Egyesületvállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, jogszabálynak megfelelő arányban végez.

5.7 Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6/I. A Közgyűlés

6/I.1 Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége.

6/I.2 A közgyűlésre minden év tavaszán, de legkésőbb május 15-ig kerül sor. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot és a napirendben érintett személyt meg kell hívni úgy, hogy a meghívót legalább 14 nappal a Közgyűlés előtt ki kell küldeni e-mailben, vagy faxon vagy postai úton. A meghívó tartalmazza a Közgyűlés helyét, időpontját, a napirendi pontokat, valamint a megismételt közgyűlés helyét, időpontját, feltüntetve, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjében, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

6/I.3 Rendkívüli Közgyűlésre akkor kerül sor, ha:

·       a tagok legalább 1/5 kéri, megfelelő ok és cél megjelölésével, az Elnökségnek írásban benyújtott indoklással,

·      kizárás miatt írásbeli fellebbezés érkezik (részletesen a 4.6 pontban),

·      az Egyesület működését érintő rendkívüli eset következik be, melyben a Közgyűlésnek van kizárólagos döntési joga.

6/I.4Kizárólag a Közgyűlés jogosult:

a.)    Az Elnökség és az Elnökség tagjai közül az Elnök megválasztására.

b.)   Az Elnökség és az Egyesület éves tevékenységről szóló jelentés, és a közhasznúsági jelentés elfogadására.

c.)    Az alapszabály megállapítására és megváltoztatására, tevékenységi irányelvek elfogadására.

d.)   Az éves költségvetés és tagdíj meghatározására, az Egyesület vagyonából 50 000 Ft feletti pénzösszegek feletti rendelkezésre.

e.)    Az Egyesület megszűnésének elhatározására vagy más civil szervezettel való egyesülés kimondására, ha ezt a jelenlevők 2/3-a megszavazza.

f.)     Tag kizárására.

g.)    Döntéshozatal mindazokban az ügyekben, amelyet az alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

6/I.5 Az Egyesület a közhasznú működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Közgyűlés nyilvánosságát köteles biztosítani oly módon, hogy a Közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét legalább 14 nappal a Közgyűlést megelőzően – a szavazati és tanácskozási jogot nem adó megjelenés lehetőségére is utalva – közzé kell tenni az Egyesület internetes honlapján vagy olyan, legalább helyi terjesztésű, írott vagy elektronikus sajtótermékben, amely bárki által hozzáférhető és megismerhető.

6/I.6 A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés a kiírt időpontban nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés, az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti –­ határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követően, legalább 1 órával későbbi időpontra kell összehívni, amelynek időpontját és helyszínét, valamint azt a tájékoztatást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes,  az eredeti Közgyűlés meghívójában kell megjelölni.

6/I.7 Minden tagnak egy szavazata van. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők 50 % + 1 szavazatával történik. A szavazás nyíltan történik, kivéve, ha valaki megfelelő indoklással külön javaslatot tesz titkos szavazásra, és ez többséggel elfogadásra kerül.

6/I.8 A Közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti, akadályoztatása esetén egy másik elnökségi tag. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök (akadályoztatás esetén az Elnökhelyettes) és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvnektartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat.

6/II. Az Elnökség

6/II.1 Az Elnökséget a Közgyűlés választja. Az Elnökség 3 tagból áll. Elnök és két Elnökhelyettes. Az Elnökség mandátuma két évre szól.

6/II.2 Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze, legalább egyszer egy évben, az éves Közgyűlést megelőző 60 nappal, de minimum 30 nappal előbb, a napirendi pontokat tartalmazó meghívóval. A meghívás e-mailben vagy postán, vagy faxon történik, a tervezett időpont előtt 14 nappal.

6/II.3 Az Elnökség a közhasznú működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésének nyilvánosságát köteles biztosítani oly módon, hogy az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét a tervezett ülés előtt 14 nappal  megjelenteti az Egyesület honlapján.

6/II.4 Az Elnökség 100 %-os részvétellel szavazatképes. Amennyiben a meghirdetett időpontban nem teljes a létszám, úgy az Elnöknek ismételt elnökségi ülést kell összehívni a fentebb meghatározott időn belül.

6/II.5 Az Elnökség határozatait egyhangú döntéssel, nyílt szavazással hozza meg. Amennyiben a tervezett kérdésben nem tudnak egyhangú döntést hozni, az adott napirendi pontot egy következő elnökségi találkozóra napolják el.

6/II.6 Az Elnökség főbb feladatai

·        Az Elnökség üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet vezet.

·        Az Elnökség tevékenységéről a rendes, éves Közgyűlésen beszámolni köteles.

·        Az Elnökség, saját irányítási hatáskörrel, munkacsoportokat delegálhat az Egyesület céljainak projektszerű megvalósításához, beszámolási kötelezettséggel a Közgyűlés felé.

·        Javaslatot tehet a Közgyűlésnek tagok kizárására, ha valamely tag súlyosan vét az Alapszabályban megfogalmazott elvek, célkitűzések, azok megvalósítása

6/II.7 Elnökségi tag határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt tisztségéről való lemondását írásban kell benyújtania az éves Közgyűlés előtt legalább 30 nappal. Lemondásának elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Tisztségével járó feladatait az új elnökségi tag bírósági bejegyzéséig, maximum a határozathozatal után 60 napig köteles ellátni, vállalt kötelezettségeiért felelősséggel tartozik, kivéve, ha lemondásával egyidőben az egyesületből is kilép. Ez esetben nem kötelezhető a vezető tisztségviselői feladatok ellátására, mert ez sérti az önkéntesség elvét.

6/II.8 Elnökségi tag határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt való visszahívása csak indokolt közgyűlési határozattal jogszerű. Amennyiben a Közgyűlés igényt tart feladatai elvégzésére, az új elnökségi tag bírósági bejegyzéséig, de maximum a közgyűlési határozat meghozatala után 60 napig felelős a kötelezettségeiért, kivéve, ha a tag kilép az egyesületből, ugyanis ebben az esetben sértené az önkéntesség elvét.

6/III. Az Elnök

6/III.1 Elnök bármely, nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár lehet, Magyarországon bejegyzett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és az Egyesület Közgyűlése az Elnökség tagjai közül megválasztja.

6/III.2 A Közgyűlés az Elnököt határozott, két év időtartamra választja.

6/III.3 Az Elnök főbb jogai és kötelezettségei

·        az Egyesület képviselete

·        harmadik személyekkel való szerződéskötés

·        éves beszámoló elkészítése,

·        a Közgyűlést megelőzően a tagság tájékoztatása tervezett napirendi pontokról,

·        a Közgyűlés összehívása,

·        a munkáltatói jogok gyakorlása,

·        döntés minden olyan egyéb kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály az ügyintéző és képviselő hatáskörébe utal.

·        a Közgyűlések és az Elnökség ülésein született határozatok, jegyzőkönyvek gondozása, nyilvántartása.

6/III.4 Az Elnök határozott időre szóló mandátuma lejárta előtt a tisztségéről való lemondását írásban kell benyújtania az éves Közgyűlés előtt legalább 45 nappal. Lemondásának elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Tisztségével járó feladatait az új Elnök bírósági bejegyzéséig, maximum a határozathozatal után 60 napig köteles ellátni. Vállalt kötelezettségeiért felelősséggel tartozik, kivéve, ha a lemondással egyidőben az egyesületből is kilép. Ebben az esetben ugyanis nem kötelezhető a tisztséggel járó feladatok ellátására, mivel ez sérti az önkéntesség elvét. Rendkívüli, indokolt helyzetben az új Elnök hivatalos bejegyzéséig az Elnökhelyettes Közgyűlési hatáskörben felruházható képviseletre. Az Elnök lemondása esetén, az Elnökség pályázatot írhat ki a tisztség betöltésére.

6/III.5 Az Elnök határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt történő visszahívása csak indokolt közgyűlési határozattal jogszerű. Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Indokolt esetben az Elnökhelyettes rendkívüli közgyűlést hívhat össze. A visszahívott elnök az új Elnök bírósági bejegyzéséig, de maximum a közgyűlési határozat meghozatala után 60 napig felelős a kötelezettségeiért, kivéve, ha a lemondással egyidőben az egyesületből is kilép. Ebben az esetben ugyanis nem kötelezhető a tisztséggel járó feladatok ellátására, mivel ez sérti az önkéntesség elvét. A Közgyűlés határozhat úgy, hogy az új Elnök hivatalos bejegyzéséig az Elnökhelyettest ruházza fel az Egyesület képviseletére.

6/IV. Képviselet, bankszámla feletti rendelkezés

6/IV.1 Az Elnök az Egyesületben ügyintéző és önálló képviseleti jogot lát el.

6/IV.2 A bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök és bármelyik másik Elnökségi tag együttesen jogosult.

7.  Az Egyesület és szervei közhasznúságának nyilvánossága

7.1 Az aktuális Alapszabályt, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, határozatait azok meghozatalától számított 15 napon belül nyilvánosságra hozza az Egyesület honlapján.

7.2 Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület Elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.

7.3 Az Egyesület a honlapján hozza nyilvánosságra az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetőleg azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.

7.4 Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

7.5 A honlap nyilvánossági fórumként is történő működtetéséért az Elnökség felel.

 

 

8. Nyilvántartás és egyéb rendelkezések

 

8.1 A Közgyűlés és az Elnökség valamennyi döntését határozatban rögzíti. Az érintetteket a döntésekről 15 napon belül értesíteni kell.

– az egész Egyesületet érintő kérdésekben a honlapon nyilvánosságra hozva,

– egyes érintetteket faxon, postán vagy e-mailben (ez utóbbi akkor fogadható el, ha az érintett 3 munkanapon belül visszajelzi a beérkezés tényét)

8.2 A döntéseket időrendi sorban, lefűzve az Egyesület irataként gondozza az Elnök.

A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy megállapítható legyen a döntések tartalma, időpontja és hatálya, az azokat támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, a személye is).

 

8.3 A Közgyűlésilletve az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685. § b) pontjaszerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján:

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásainak keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetőleg az Egyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

8.4.1 Nem lehet az Egyesület Elnöke, Elnökségi tagja, a felügyeleti szerv tagja illetve könyvvizsgálója – amennyiben az Egyesületnél működik ilyen – aki:

a)  az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

b)  az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

c)  a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

8.4.2  Nem lehet az Egyesület felügyeleti szervének tagja illetve könyvvizsgálója – amennyiben az Egyesületnél működik ilyen – aki:

a) az Egyesület Elnöke, illetőleg Elnökségének tagja;

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve

d) a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

8.4.3 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

8.4.4 A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

8.5 Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, külön felügyelő szervet kell létrehoznia.

9. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik feloszlással, megszűnésének megállapításával vagy más társadalmi szervezettel való egyesüléssel.

10. Záró rendelkezések

10.1Az alapszabály a 2011. szeptember 23-i alakuló Közgyűlésén elfogadásra került, és érvénybe lépett.

10.2 A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Nagykovácsi, 2011. szeptember 23.