Barion Pixel

Körbeszélgetés tréning

nap
óra
perc
mperc

Érdeklődés vezette tanulás képzés!

nap
óra
perc
mperc

Alapszabály

image_pdfimage_print

Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület

1. Az Egyesület neve, székhelye

Az Egyesület neve: “Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület”

Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Séta utca 5- -1.

Számlaszáma: 1070 0426 6829 6991 5110 0005 CIB

2.Az Egyesület alapelvei

2.1Az egyesület politikailag és vallásilag semleges. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és egyházaktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetőleg azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési vagy önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

2.2 A demokratikus tanulóközösségek alapelve a gyerekek jogainak és igényeinek tisztelete. Minden gyerek számára széles lehetőséget kell adni arra, hogy fejlessze személyiségét, önállóságát. A demokratikus tanulóközösség kialakítása a közvetlen (személyes, alulról felépülő) demokrácia elveinek megfelelően kell, hogy történjen. Az iskola minden tagja (felnőtt és gyerek) rendszeresen találkozik, és közösen dönt számos, a közösség életét érintő lényeges kérdésben. A közösségi gyűlésen mindenkinek (felnőttnek és gyereknek) egy szavazata van.

A demokratikus tanulóközösségek ismérvei:

a.) Egy demokratikus tanulóközösségként működő iskola elismeri, hogy az iskolában nem csak a tanórán folyik tanulás, hanem az élet minden területén is, például játék közben vagy az önkormányzat ülésein. Az iskolai órákon a gyerekek önkéntesen vesznek részt.

b.) A gyerekeknek a demokratikus tanulóközösségként működő iskolában, szabadságában áll azt tanulni, ami érdekli őket. Tanulásra senki nem kényszeríthető vagy manipulálható.

2.3.1 Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 6. § (1) paragrafusának megfelelően demokratikus, önkormányzati elven működik. Ez azt jelenti, hogy az egyesület tagjainak meggyőződése, hogya döntéseket, amelyek a közösség tagjait érintik, közösen hozzák meg az egyesület közgyűlésén, vagy a közgyűlések közötti időben. Még akkor is, ha vannak közöttünk olyanok, akik konkrét kérdésekben jobban informáltak, mindannyian képesek vagyunk megtanulni azt, ami a döntéshez szükséges. Természetesen meg kell vitatnunk egymás közt a kérdéseket és átgondolni a dolgokat, mielőtt döntünk és erre mindenki képes a közösségben. Ezért a közösség szabályainak biztosítani kell, hogy mindenkinek joga legyen a döntésekben részt venni. Másképpen szólva, demokratikusan akarjuk magunkat kormányozni.

2.3.2 Ennek legfontosabb feltételei, amit minden közös döntés esetén szem előtt tartunk:

a.     Hatékony részvétel

Mielőtt egy döntésre sor kerül, mindenkinek egyenlő és hatékony lehetőséget kell biztosítani, hogy ismertté tegye a maga álláspontját.

b.    Szavazategyenlőség

Amikor elérkezik a pillanat, hogy döntést kell hozni, akkor minden szavazati joggal rendelkező tagnak legyen meg a lehetősége szavazni, és a szavazatok súlya legyen azonos.

c.     Lehetőség a megértésre

Mindenkinek lehetőséget kell kapnia, hogy mérlegelhesse, átgondolhassa a döntés alternatíváit és várható következményeit.

d.    Ellenőrzés a napirend felett

A közösség tagjai számára biztosítani kell a jogot, hogy napirendre tűzhessenek bármely őket érintő, érdeklő kérdést. Ezért a tervezett Közgyűlést megelőző 30. napig az Elnöknek kötelessége a tagokat értesíteni a napirendi pont tervezetről, hogy a tagoknak legyen idejük azt megismerni, véleményezni mielőtt a hivatalos meghívók kiküldésre kerülnek.

2.4 Az Egyesület működési területe: országos.

3. Az Egyesület célja, feladatai

3.1.1 Az Egyesület összekapcsolja azokat az embereket és szervezeteket, akik a demokratikus nevelést, a demokratikus körülmények közötti tanulást kívánják Magyarországon terjeszteni.

3.1.2 Az Egyesület elősegíti a tagjai közötti eszmecserét, és tájékoztatja a nyilvánosságot a demokratikus gyerek-felnőtt tanulóközösségek elméletéről és gyakorlatáról.

3.1.3 Az Egyesület célja a magyarországi iskolák, pedagógusok, szülők és érdeklődő fiatalok számára a külföldi kutatási eredményekhez, szakmai tapasztalatokhoz való hozzáférést elősegíteni.

3.1.4 Az Egyesület igyekszik a felsőoktatásban a demokratikus nevelést és a demokratikus körülmények között működő tanulóközösségeket ismertté tenni.

3.2.1 Az Egyesület listát vezet azokról az oktatási intézményekről, amelyek megfelelnek a demokratikus tanulóközösség kritériumainak.

3.2.2 Az Egyesület továbbképzéseket szervez gyerekeknek, tanároknak, szülőknek a demokratikus nevelés és a demokratikus körülmények között folyó tanulási és oktatási tevékenység témájában.

3.2.3 Az Egyesület tagja lehet nemzetközi szervezeteknek, amelyek a demokratikus nevelést, a demokratikus tanuló közösségeket támogatják. Ezen szervezetek munkájában lehetőség szerint részt vesz.

3.2.4 Az Egyesület kutatásokat kezdeményez, végez, szakmai partnerekkel együttműködik a különböző pedagógia intézmények demokráciájáról, az alapelvekben megfogalmazott témákról.

3.2.5 Az Egyesület céljai megvalósításának érdekében kiadványokat készít, értékesít, valamint rendezvényeket szervez.

Az egyesület közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontja szerint:

  • tudományos tevékenység, kutatás,
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

4. Az Egyesület tagjai

4.1 Az Egyesületnek tagjai lehetnek magyar vagy külföldi magánszemélyek, iskolák és más szervezetek, intézmények, természetes és jogi személyek,

·        akik a 2. és 3. pontban megfogalmazott alapelvekkel és célokkal egyetértenek, az Egyesület tevékenysége iránt érdeklődést mutatnak,

·        belépési szándékukat a Belépési nyilatkozat kitöltésével megerősítik,

·        a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat megfizetik.

4.2 Tagsági viszony fajtái:

a)      Rendes tag

Magánszemélyek, akik Magyarországon támogatják a demokratikus oktatás megvalósulását, az Egyesület tevékenységéről részletesen információt szeretnének kapni, szeretnék az Egyesületen belül nézeteiket kicserélni. Valamennyi jog és kötelesség megilleti.

b)      Tagszervezet

Olyan iskolák (tagiskolák), intézmények, önkormányzatok, csoportok, civil szervezetek, amelyek önmagukra érvényesnek tekintik és relevánsan érvényesítik 2. pontban lefektetett elveket. A tagszervezetet valamennyi jog és kötelesség megilleti, tagjai, munkatársai, tanulói teljes tagi joggal rendelkeznek, kivéve a szavazati jogot, illetve magánszemélyként vezető tisztviselői válaszhatósági jogot. Szavazáskor a tagszervezetet egyetlen, a belépéskor meghatározott képviselő képviselheti egy szavazattal. Amennyiben változás áll be a képviselő személyében, ezt írásban közölni kell az egyesület Elnökségével, a közgyűlést megelőző egy héten belül. A tagszervezetek, tagiskolák tanulói, tagjai és vezetői is lehetnek munkacsoportoknak. Kiskorúság esetén ehhez a szülők írásos hozzájárulása is szükséges.

c)      Érdeklődő tagok

Olyan iskolák, amelyek falaikon belül még ugyan nem alkalmaznak demokratikus rendszert, s nem felelnek meg az Egyesület által meghatározott demokratikus tanulóközösség követelményeinek, de azt szeretnék kipróbálni és integrálni. Kérésre támogatást kapnak az Egyesülettől.

Olyan kiskorú személy, aki érdeklődik az Egyesület elvei, céljai iránt és jelenlétével, véleményével hozzájárul ezek megvalósulásához, valamint belépéskor az őt képviselő szülő vagy gondviselő írásos engedélyével rendelkezik. Az Érdeklődő tagok valamennyi joggal (kivéve a szavazati és a vezető tisztségre választható jog) és kötelességgel (kivéve tagdíjfizetés) rendelkeznek.

d)     Támogatói tag

Olyan személy vagy intézmény, forprofit vagy nonprofit szervezet, cég, amely az Egyesület Alapszabályát, és a Közgyűlés határozatait elfogadja, önkéntes munkával, pénzbeli vagy egyéb materiális javakkal rendszeresen, vagy alkalmanként támogatja az Egyesületet, támogatási szándékát Nyilatkozatban rögzíti. A Támogatói tagnak jelen pontban meghatározott feltételeken kívül más jogai és kötelességei nincsenek.

4.3 Tagok általános jogai

a.)     Jogosultak a jogszabályok és az Egyesület Alapszabályát betartva az Egyesület életében, tevékenységeiben, munkacsoportjaiban részt venni.

b.)   A Közgyűlésen, tanácskozásban, döntéshozatalban, részt venni. A szavazásban csak a Rendes tagok és a Tagszervezetek képviselői vehetnek részt.

c.)    Kizáró ok hiányában megválaszthatók tisztségekre.

d.)   Igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, programjain.

4.4 Tagok általános kötelezettségei

a.      A tagok kötelesek a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat adott év január 31. napjáig megfizetni. Év közben való csatlakozás esetén a tagdíj részarányosan fizetendő, a belépést követő 30 naptári napon belül.

b.      A tagok kötelesek a vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, és a közgyűlési határozatokat betartani.

c.      A tagot bejelentési kötelezettség terheli az Egyesület Elnöksége felé, amennyiben országgyűlési képviselői, illetőleg a helyhatósági választásokon más szervezet képviseletében kíván jelöltként indulni.

d.      A tag az elérésében (lakcím, telefonszám, e-mail cím) történt változást minden év január 31-ig, illetve az éves Közgyűlést megelőző 30 napig köteles az Elnökség felé jelezni. Ennek hiányában a Közgyűlési meghívó kézbesíthetetlensége esetén reklamációnak, fellebbezésnek helye nincs.

4.5 Tagok belépésének módja

·        Az Egyesülethez a megfelelő (Rendes tag, Tagszervezet, Érdeklődő tag) Belépési nyilatkozat kitöltésével lehet csatlakozni.

·        Új tagot a Belépési nyilatkozat beérkezésétől minden rá vonatkozó jog és kötelesség megilleti.

·        A Támogató tag jogviszony Támogatói nyilatkozat kitöltésével és annak az Elnökséghez való eljuttatással jön létre.

4.6 Tagság megszűnése

·        Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.

·        Az Egyesületből bármikor azonnali hatállyal ki lehet lépni. A kilépést írásban, legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell közölniaz Elnökséggel, mely a feladáskor lép érvénybe.

·        Egy tag kizárásáról a Közgyűlés határozhat, az Elnökség javaslatára, a tag előzetes értesítése mellett, ha a tag már nem felel meg az Alapszabályban meghatározott minősítési kritériumoknak.

·        Amennyiben a Közgyűlés megszavazza egy tag kizárását úgy, hogy a tag nincsen jelen, a kizárt tag, a döntés kézhezvételétől 15 napon belül fellebbezhet a döntés ellen és ez esetben új, rendkívüli Közgyűlés összehívása szükséges, 60 napon belül.Amennyiben az Elnök 60 napon belül nem hívja össze a Közgyűlést, a tag ismét jogosult tagsági jogai gyakorlására.

·        Amennyiben a tag jelen van a Közgyűlésen, ahol a kizárásáról döntöttek, ott helyben joga van fellebbezni, ha ezt nem teszi meg, a döntés azzal a nappal érvénybe lép.

·        Kilépő vagy kizárt tagok nem kapják vissza az év végéig járó tagdíjukat.

5. Az Egyesület gazdálkodása

5.1 Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek támogatásaiból, valamint az Egyesület által folytatott gazdasági tevékenységekből képződik.

5.2 Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja, elsősorban a 3. pontban foglalt célok megvalósítását szolgáló feladatok ellátására, teljesítésére.  

5.3 Az Egyesület tisztségviselői munkájukat ellentételezés nélkül végzik.

5.4Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel; a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Társaságtartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

5.5 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén annak vagyona a tagiskolákhoz kerül azok tanulói létszámával arányosan.

5.6 Az Egyesületvállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, jogszabálynak megfelelő arányban végez.

5.7 Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6/I. A Közgyűlés

6/I.1 Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége.

6/I.2 A közgyűlésre minden év tavaszán, de legkésőbb május 15-ig kerül sor. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot és a napirendben érintett személyt meg kell hívni úgy, hogy a meghívót legalább 14 nappal a Közgyűlés előtt ki kell küldeni e-mailben, vagy faxon vagy postai úton. A meghívó tartalmazza a Közgyűlés helyét, időpontját, a napirendi pontokat, valamint a megismételt közgyűlés helyét, időpontját, feltüntetve, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjében, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

6/I.3 Rendkívüli Közgyűlésre akkor kerül sor, ha:

·       a tagok legalább 1/5 kéri, megfelelő ok és cél megjelölésével, az Elnökségnek írásban benyújtott indoklással,

·      kizárás miatt írásbeli fellebbezés érkezik (részletesen a 4.6 pontban),

·      az Egyesület működését érintő rendkívüli eset következik be, melyben a Közgyűlésnek van kizárólagos döntési joga.

6/I.4Kizárólag a Közgyűlés jogosult:

a.)    Az Elnökség és az Elnökség tagjai közül az Elnök megválasztására.

b.)   Az Elnökség és az Egyesület éves tevékenységről szóló jelentés, és a közhasznúsági jelentés elfogadására.

c.)    Az alapszabály megállapítására és megváltoztatására, tevékenységi irányelvek elfogadására.

d.)   Az éves költségvetés és tagdíj meghatározására, az Egyesület vagyonából 50 000 Ft feletti pénzösszegek feletti rendelkezésre.

e.)    Az Egyesület megszűnésének elhatározására vagy más civil szervezettel való egyesülés kimondására, ha ezt a jelenlevők 2/3-a megszavazza.

f.)     Tag kizárására.

g.)    Döntéshozatal mindazokban az ügyekben, amelyet az alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

6/I.5 Az Egyesület a közhasznú működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Közgyűlés nyilvánosságát köteles biztosítani oly módon, hogy a Közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét legalább 14 nappal a Közgyűlést megelőzően – a szavazati és tanácskozási jogot nem adó megjelenés lehetőségére is utalva – közzé kell tenni az Egyesület internetes honlapján vagy olyan, legalább helyi terjesztésű, írott vagy elektronikus sajtótermékben, amely bárki által hozzáférhető és megismerhető.

6/I.6 A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés a kiírt időpontban nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés, az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti –­ határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követően, legalább 1 órával későbbi időpontra kell összehívni, amelynek időpontját és helyszínét, valamint azt a tájékoztatást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendjében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes,  az eredeti Közgyűlés meghívójában kell megjelölni.

6/I.7 Minden tagnak egy szavazata van. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel, a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők 50 % + 1 szavazatával történik. A szavazás nyíltan történik, kivéve, ha valaki megfelelő indoklással külön javaslatot tesz titkos szavazásra, és ez többséggel elfogadásra kerül.

6/I.8 A Közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti, akadályoztatása esetén egy másik elnökségi tag. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök (akadályoztatás esetén az Elnökhelyettes) és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvnektartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat.

6/II. Az Elnökség

6/II.1 Az Elnökséget a Közgyűlés választja. Az Elnökség 3 tagból áll. Elnök és két Elnökhelyettes. Az Elnökség mandátuma két évre szól.

6/II.2 Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze, legalább egyszer egy évben, az éves Közgyűlést megelőző 60 nappal, de minimum 30 nappal előbb, a napirendi pontokat tartalmazó meghívóval. A meghívás e-mailben vagy postán, vagy faxon történik, a tervezett időpont előtt 14 nappal.

6/II.3 Az Elnökség a közhasznú működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésének nyilvánosságát köteles biztosítani oly módon, hogy az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét a tervezett ülés előtt 14 nappal  megjelenteti az Egyesület honlapján.

6/II.4 Az Elnökség 100 %-os részvétellel szavazatképes. Amennyiben a meghirdetett időpontban nem teljes a létszám, úgy az Elnöknek ismételt elnökségi ülést kell összehívni a fentebb meghatározott időn belül.

6/II.5 Az Elnökség határozatait egyhangú döntéssel, nyílt szavazással hozza meg. Amennyiben a tervezett kérdésben nem tudnak egyhangú döntést hozni, az adott napirendi pontot egy következő elnökségi találkozóra napolják el.

6/II.6 Az Elnökség főbb feladatai

·        Az Elnökség üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet vezet.

·        Az Elnökség tevékenységéről a rendes, éves Közgyűlésen beszámolni köteles.

·        Az Elnökség, saját irányítási hatáskörrel, munkacsoportokat delegálhat az Egyesület céljainak projektszerű megvalósításához, beszámolási kötelezettséggel a Közgyűlés felé.

·        Javaslatot tehet a Közgyűlésnek tagok kizárására, ha valamely tag súlyosan vét az Alapszabályban megfogalmazott elvek, célkitűzések, azok megvalósítása

6/II.7 Elnökségi tag határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt tisztségéről való lemondását írásban kell benyújtania az éves Közgyűlés előtt legalább 30 nappal. Lemondásának elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Tisztségével járó feladatait az új elnökségi tag bírósági bejegyzéséig, maximum a határozathozatal után 60 napig köteles ellátni, vállalt kötelezettségeiért felelősséggel tartozik, kivéve, ha lemondásával egyidőben az egyesületből is kilép. Ez esetben nem kötelezhető a vezető tisztségviselői feladatok ellátására, mert ez sérti az önkéntesség elvét.

6/II.8 Elnökségi tag határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt való visszahívása csak indokolt közgyűlési határozattal jogszerű. Amennyiben a Közgyűlés igényt tart feladatai elvégzésére, az új elnökségi tag bírósági bejegyzéséig, de maximum a közgyűlési határozat meghozatala után 60 napig felelős a kötelezettségeiért, kivéve, ha a tag kilép az egyesületből, ugyanis ebben az esetben sértené az önkéntesség elvét.

6/III. Az Elnök

6/III.1 Elnök bármely, nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár lehet, Magyarországon bejegyzett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és az Egyesület Közgyűlése az Elnökség tagjai közül megválasztja.

6/III.2 A Közgyűlés az Elnököt határozott, két év időtartamra választja.

6/III.3 Az Elnök főbb jogai és kötelezettségei

·        az Egyesület képviselete

·        harmadik személyekkel való szerződéskötés

·        éves beszámoló elkészítése,

·        a Közgyűlést megelőzően a tagság tájékoztatása tervezett napirendi pontokról,

·        a Közgyűlés összehívása,

·        a munkáltatói jogok gyakorlása,

·        döntés minden olyan egyéb kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály az ügyintéző és képviselő hatáskörébe utal.

·        a Közgyűlések és az Elnökség ülésein született határozatok, jegyzőkönyvek gondozása, nyilvántartása.

6/III.4 Az Elnök határozott időre szóló mandátuma lejárta előtt a tisztségéről való lemondását írásban kell benyújtania az éves Közgyűlés előtt legalább 45 nappal. Lemondásának elbírálása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Tisztségével járó feladatait az új Elnök bírósági bejegyzéséig, maximum a határozathozatal után 60 napig köteles ellátni. Vállalt kötelezettségeiért felelősséggel tartozik, kivéve, ha a lemondással egyidőben az egyesületből is kilép. Ebben az esetben ugyanis nem kötelezhető a tisztséggel járó feladatok ellátására, mivel ez sérti az önkéntesség elvét. Rendkívüli, indokolt helyzetben az új Elnök hivatalos bejegyzéséig az Elnökhelyettes Közgyűlési hatáskörben felruházható képviseletre. Az Elnök lemondása esetén, az Elnökség pályázatot írhat ki a tisztség betöltésére.

6/III.5 Az Elnök határozott időre szóló mandátumának lejárta előtt történő visszahívása csak indokolt közgyűlési határozattal jogszerű. Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Indokolt esetben az Elnökhelyettes rendkívüli közgyűlést hívhat össze. A visszahívott elnök az új Elnök bírósági bejegyzéséig, de maximum a közgyűlési határozat meghozatala után 60 napig felelős a kötelezettségeiért, kivéve, ha a lemondással egyidőben az egyesületből is kilép. Ebben az esetben ugyanis nem kötelezhető a tisztséggel járó feladatok ellátására, mivel ez sérti az önkéntesség elvét. A Közgyűlés határozhat úgy, hogy az új Elnök hivatalos bejegyzéséig az Elnökhelyettest ruházza fel az Egyesület képviseletére.

6/IV. Képviselet, bankszámla feletti rendelkezés

6/IV.1 Az Elnök az Egyesületben ügyintéző és önálló képviseleti jogot lát el.

6/IV.2 A bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök és bármelyik másik Elnökségi tag együttesen jogosult.

7.  Az Egyesület és szervei közhasznúságának nyilvánossága

7.1 Az aktuális Alapszabályt, a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, határozatait azok meghozatalától számított 15 napon belül nyilvánosságra hozza az Egyesület honlapján.

7.2 Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület Elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.

7.3 Az Egyesület a honlapján hozza nyilvánosságra az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetőleg azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.

7.4 Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

7.5 A honlap nyilvánossági fórumként is történő működtetéséért az Elnökség felel.

 

 

8. Nyilvántartás és egyéb rendelkezések

 

8.1 A Közgyűlés és az Elnökség valamennyi döntését határozatban rögzíti. Az érintetteket a döntésekről 15 napon belül értesíteni kell.

– az egész Egyesületet érintő kérdésekben a honlapon nyilvánosságra hozva,

– egyes érintetteket faxon, postán vagy e-mailben (ez utóbbi akkor fogadható el, ha az érintett 3 munkanapon belül visszajelzi a beérkezés tényét)

8.2 A döntéseket időrendi sorban, lefűzve az Egyesület irataként gondozza az Elnök.

A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy megállapítható legyen a döntések tartalma, időpontja és hatálya, az azokat támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, a személye is).

 

8.3 A Közgyűlésilletve az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685. § b) pontjaszerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján:

  • kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
  • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásainak keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetőleg az Egyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

8.4.1 Nem lehet az Egyesület Elnöke, Elnökségi tagja, a felügyeleti szerv tagja illetve könyvvizsgálója – amennyiben az Egyesületnél működik ilyen – aki:

a)  az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

b)  az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

c)  a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

8.4.2  Nem lehet az Egyesület felügyeleti szervének tagja illetve könyvvizsgálója – amennyiben az Egyesületnél működik ilyen – aki:

a) az Egyesület Elnöke, illetőleg Elnökségének tagja;

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve

d) a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 

8.4.3 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

8.4.4 A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

8.5 Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, külön felügyelő szervet kell létrehoznia.

9. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik feloszlással, megszűnésének megállapításával vagy más társadalmi szervezettel való egyesüléssel.

10. Záró rendelkezések

10.1Az alapszabály a 2011. szeptember 23-i alakuló Közgyűlésén elfogadásra került, és érvénybe lépett.

10.2 A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Nagykovácsi, 2011. szeptember 23.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Fóti Péter

Fóti Péter

Szerkesztő

Hasonló cikkek

podium

John Holt: Túlélés vagy tanulás? – Pódiumbeszélgetés

Pódiumbeszélgetés – 2023. április 22-én, a Demokratikus Nevelésért Egyesület közgyűlésén John Holt amerikai tanár először 1964-ben megjelent könyve egyszer már elért Magyarországra 1991-ben. Ekkor a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg a könyv, annak eredeti, 1964-ben megjelent formájában. John Holt azonban

Tovább olvasom »